Tahkim Kurulu Kararları – 04.02.2016

Tahkim Kurulu’nun 04 Şubat 2016 günü (5) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2016/3, K.2016/9

Maraşgücü Spor Kulübü’nün dilekçesi okundu. Dilekçenin konusu her ne kadar Kurulumuzun 07.01.2016 tarih ve E.2016/3, K.2016/9 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması şeklinde belirtilmiş ise de, niteliği ve içeriği itibariyle yargılamanın iadesi talebini içerdiği anlaşılmakla tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; yargılamanın iadesi sebepleri mevcut olmadığından Maraşgücü Spor Kulübü’nün talebinin reddine (K.2016/9 EK);

2- E.2016/24

Kayseri Erciyes Spor Kulübü Derneği’nin, futbolcu Gökhan Değirmenci ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 07.01.2016 tarih ve E.2015/99, K.2016/1 sayılı kararına ilişkin dosya incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Kayseri Erciyes Spor Kulübü Derneği tarafından yapılan başvurunun kabulü ile;

– Kulüp Disiplin Talimatı’nın 9.7/III., 9.7/V. ve 8. maddeleri uyarınca, uygulanan toplam 125.000.-TL para cezasının hukuka uygun olduğunun tespitine,

– Kulüp Disiplin Talimatı’nın 9.7/IV. Maddesi uyarınca, UÇK kararının hüküm fıkrasının 4.bendinde futbolcu alacağından mahsup edileceği hükme bağlanan 1.000.-TL başvuru ücretinin 2.000.-TL olarak düzeltilmesine,

– UÇK tarafından, PFDK’ca verilen 13.000.-TL cezanın futbolcunun alacağından mahsubuna ilişkin karar itiraz olmaksızın kesinleştiğinden, futbolcu alacağından mahsup edilecek toplam 140.000.-TL’nin UÇK kararının hüküm fıkrasının 1.bendinde belirtilen net 388.085,-TL hak ediş tutarından mahsubu ile net 248.085.-TL alacağın Kayseri Erciyes Spor Kulübü’nden tahsil edilerek, UÇK kararında belirtilen alacağın fer’ileri ile birlikte futbolcu Gökhan Değirmenci’ye ödenmesine;

– Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararının yukarıda belirtildiği haliyle düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (K.2016/39);

3- E.2016/25

Eskişehir Spor Kulüp başkanı Mesut Hoşcan’ın, PFDK’nın 26.01.2016 tarihli ve E.2015-2016/584, K.2015-2016/694 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Eskişehir Spor Kulüp başkanı Mesut Hoşcan’a, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT’nin 38/1-b. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesi” talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/40);

4- E.2016/26

Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Uğur İmir’in, PFDK’nın 28.01.2016 tarihli ve E.2015-2016/604, K.2015-2016/717 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

– Futbolcu Uğur İmir’in rakip takım futbolcusuna yönelik eylemi PFDK’ca her ne kadar FDT’nin 43. maddesinde düzenlenen şiddetli hareket şeklinde kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları uyarınca eylemin FDT’nin 44/1-a. maddesi kapsamında saldırı niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı olarak düzeltilmesine;

– Olayın oluş şekli dikkate alınarak saldırı ve tükürme eylemlerin FDT’nin 10/2. maddesine göre içtima ettirilerek ceza tayin edilmesi gerekmekteyse de, aleyhe itiraz olmaması ve re’sen aleyhe bozma yasağı nedeniyle itirazın reddine ve PFDK’ca Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Uğur İmir’e rakip takım oyuncusuna yönelik eylemlerinden dolayı verilen 6 resmi müsabakadan men ve 2.250.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (K.2016/41);

5- E.2016/27

Sultangazi Spor Kulübü’nün, futbolcusu Serdal Öz ile ilgili AFDK’nın 01.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/924, K.2015-2016/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK’ca Sultangazi Spor Kulübü futbolcusu Serdal Öz’e ihraç sonrası sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT’nin 36/1-a. maddesi uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 1 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde (kırmızı kart gereği 1 maç + 1 maç = 2 maç) sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/42);

6- E.2016/28

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne, PFDK’nın 02.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/613, K.2015-2016/725 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde PFDK’ca Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne;

– Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle FDT’nin 42. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 20.000.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesitalebinin reddine oybirliği ile (K.2016/43);

7- E.2016/29

Dersim Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 28.01.2016 tarihli ve E.2015-2016/596, K.2015/701 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Dersim Spor Kulübü’ne, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 5.000.-TL para cezası verilmesinde, sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

– Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT’nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından “yaptırımın ertelenmesitalebinin reddine, oybirliği ile (K.2016/44);

8- E.2016/30

Sultantepe Spor Kulübü’nün, TFF Yönetim Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 13 sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde taraf teşkili sağlanarak toplantı tarihinden önce Kurulumuza sunulmak üzere TFF Genel Sekreterliği’nden cevap dilekçesinin istenmesine, dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*