Tahkim Kurulu Kararları – 10.01.2013

Tahkim Kurulu’nun 10 Ocak 2013 günü (3) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/5

Bulancak Belediyesi Spor Kulübü futbolcusu Yusuf Karal’ın, AFDK’nın 04.01.2012 tarihli ve E.2012-2013/745, K.2012-2013/1043 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/5 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– Futbolcu Yusuf Karal’ın rakip takım futbolcusuna yönelik sözleri, her ne kadar AFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen “hakaret” niteliğinde olduğu anlaşıldığından AFDK’ca yapılan hukuki niteleme yerinde görülmemiştir. Eylemin uyduğu disiplin ihlaline dair AFDK kabulünün bozulması, aleyhe bozma yasağıyla karşılanamayacağından;

a. Futbolcu Yusuf Karal’ın rakip takım futbolcusuna yönelik sözlerinin AFDK’ca sportmenliğe aykırılık olarak kabulüne dair kararının; eylemin, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda FDT’nin 42/1-a maddesinde düzenlenen “hakaret” disiplin ihlali kapsamasında olması gerekçesiyle düzeltilerek onanmasına oybirliği ile;

b. Ayrıca, futbolcu Yusuf KARAL’ın ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik saldırı eyleminin, futbolcunun ihraç öncesi eyleminden ayrı olarak değerlendirilip FDT’nin 45/2-a maddesi uyarınca yargılanması gerekirken AFDK’ca bu husus gözetilmeden, saldırı eyleminin, sportmenliğe aykırı hareketin ağırlaştırılmış hali olarak değerlendirilmiş olması da yerinde görülmemiştir. Bununla birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca futbolcu Yusuf Karal’a verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

– Bulancak Belediyesi Spor Kulübü futbolcusu Yusuf Karal tarafından yatırılan itiraz reddedildiğinden, yatırılmış bulunan 200.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/6 K.);

2. E.2013/7

Fenerbahçe AŞ.’nin, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe AŞ ile ilgili, PFDK’nın 03.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/586, K.2012-2013/682 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/7 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Fenerbahçe AŞ’ye, 28.12.2012 tarihinde Kulüp resmi sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3.maddesi uyarınca 50.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, usule ve esasa dair yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Fenerbahçe AŞ tarafından, Fenerbahçe AŞ’ye verilen cezaya yapılan itiraz reddedildiğinden, yatırılmış bulunan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile;

– PFDK’ca Fenertbahçe AŞ Başkanı Aziz Yıldırım’a, 28.12.2012 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, bu yönden usule ve esasa dair yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

Fenerbahçe AŞ tarafından, Fenerbahçe AŞ Başkanı Aziz Yıldırım’a verilen cezaya yapılan itiraz reddedildiğinden, yatırılmış bulunan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/7 K.);

3. E.2013/3

Trabzonspor AŞ.’nin PFDK’nın 27.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/566, K.2012-2013/676 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/3 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Trabzonspor AŞ’nin itirazının, Tahkim Kurulu Talimatının 7. ve 8/5 maddeleri uyarınca itiraz konusu PFDK kararının yazılı bildirimini izleyen 7 günlük süre içerisinde yapılmadığı, PFDK’ca kararın 27.12.2012 günü tebliğ edilmiş olmasına rağmen itirazın 7 günlük süreden sonra 04.01.2013 günü yapıldığı anlaşıldığından, Trabzonspor AŞ tarafından yapılan itirazın süre yönünden reddine oybirliği ile;

Trabzonspor Aş tarafından yapılan itiraz reddedildiğinden, yatırılmış bulunan 2.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/8 K.);

4. E.2012/165, K. 2012/ 177

TFF Vekilinin, futbolcu Serdar Öztan ile ilgili Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli, E.2012/165, K.2012/177 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içeren dosyada yapılan duruşmaya masör İlker Yuvauç katıldı. Sözlü beyanları dinlendi. Tutanak altına alındı. 03.01.2013 tarihli ve 10.01.2013 tarihli duruşmadaki beyanlar ile dosyanın tamamı üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– Kurulumuzun, futbolcu Serdar Öztan’a ilişkin 05.07.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 kararı ile 02.08.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 EK sayılı kararlarında, futbolcu ile masör İlker Yuvauç’un beyanlarının birbirini doğruladığı, buna göre futbolcunun olay gecesi ağır bir solunum sıkıntısı yaşadığı, bundan dolayı bilincinin açık olmadığı sırada kendisine masör İlker Yuvauç tarafından Ventoliber isimli yasaklı madde içeren bir ilaç verildiği, yasaklı maddenin bu suretle futbolcunun vücuduna girdiği, masörün doping kontrolünden önce ilaçtan bahsetmemesi nedeniyle futbolcunun doping kontrol formuna ilacı yazmadığı, diğer değişle ilacı saklama kastının olmadığı, bu çerçevede futbolcu Serdar Öztan’ın olayda kusurunun ve ihmalinin bulunmadığı kabul edilerek AFDK’ca verilmiş hak mahrumiyeti cezasının 05.07.2012 tarihli karar ile kaldırılmasına; dosyada mevcut delillere binaen (diğer değişle yeni delil olmaksızın) yapılan 25.07.2012 tarihli yargılamanın iadesi talebinin de yargılamanın yenilenmesi şartlarının bulunmaması nedeniyle reddine 02.08.2012 tarihinde karar verilmişti.

– Bahsi geçen kararlardan sonra Masör İlker Yuvauç, TFF Hukuk Müşavirliği’ne sunduğu 28.11.2012 ve 06.12.2012 beyanları ile Kurulumuza verdiği 02.01.2013 ve 10.01.2013 tarihli beyanlarında bu defa; evvelki ifadelerinin tamamının gerçeğe aykırı olduğunu, esasında futbolcu Serdar Öztan’ın anlatıldığı gibi ağır bir solunum sıkıntısı yaşamadığını, Ventoliber adlı ilacı teknik direktörün isteği ile başta Serdar Öztan olmak üzere bir çok futbolcuya kendisinin verdiğini, bu futbolcuların bir kısmının verilen yasaklı ilacın Corasprin olduğunu zannettiğini, zira kendisinin öyle söylediğini, ancak Serdar Öztan’ın ilacın doping amaçlı olduğunu bildiğini, Kurulumuz huzurunda yapılan önceki yargılamalarda gerçeğe aykırı beyanda bulunma kararını, futbolcu Serdar Öztan, teknik direktör ve kendisinin birlikte verdiğini, zira futbolcu Serdar Öztan ile teknik direktörün bunun karşılığında kendisine toplam 15.000 TL para vermeyi taahhüt ettiğini (para karşılığı gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu), daha sonra futbolcu Serdar Öztan’ın kendi girişimleri ile transfer olmasına rağmen kendisine sadece 2.400 TL verdiğini, bakiyeyi ödemediğini, teknik direktörün ise hiç ödeme yapmadığını, olayların bu şekilde gelişmesinden üzgün olduğunu, onuruyla yaşamak istediğini ve bu sebeple ifadesini değiştirdiğini, şimdiki beyanlarının ise gerçek olduğunu beyan etmiş, ayrıca yasaklı ilacın elinde bulunan bir numunesini de 1 blister içinde 5 tablet halinde dosyamıza sunmuştur.

– Yukarıda belirttiğimiz üzere Kurulumuzun önceki kararının temeli, futbolcu Serdar Öztan’ın olay gecesi ağır solunum sıkıntısı geçirdiği ve bu nedenle bilincinin açık olmadığı kabulüne dayanmakta ise de masör İlker Yuvauç’un yeni beyanları bu kabulü hukuken etkiler mahiyette kabul edilip futbolcu Serdar Öztan’ın sunduğu tanık deliline de başvurulmuştur. Dinlenen tanık-futbolcu beyanında, olay akşamı futbolcu Serdar Öztan ile aynı odada olduklarını, gece geç saatlerde futbolcu Serdar Öztan’ın solunum zorluğu yaşadığını, ancak futbolcu Serdar Öztan’ın kendinde olduğunu, baygın olmadığını” beyan etmiştir.

– Tüm bu yeni deliller ve masör İlker Yuvauç’un evvelki karara esas beyanındaki değişiklik, futbolcu Serdar Öztan’ın, yasaklı maddeyi kullandığı sırada bilincinin yerinde olduğunu göstermektedir. Masör İlker Yuvauç’un, futbolcu Serdar Öztan’ın olay gecesi rahatsızlanmadığı ve önceki anlatımların gerçeğe aykırı olduğuna dair beyanı kabul edilmeyip futbolcu Serdar Öztan’ın rahatsızlandığı kabul edilse dahi, savunma tanığının “futbolcunun bilincinin yerinde olduğuna” ve olayın hafif bir solunum sıkıntısı olduğuna dair beyanı karşısında; yargılamanın yenilenmesine ve AFDK’ca verilen cezanın onanmasına dair talebin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

– Buna göre;

a. Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 kararı ile 02.08.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 EK kararının kaldırılmasına, AFDK’nın 18.06.2012 tarihli ve E.2011-2012/1058; K.2011-2012/1584 sayılı kararı ile futbolcu Serdar Öztan’a verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

b. Masör İlker Yuvauç tarafından dosyamıza sunulan ilacın ülkemize sokulması ve ülkemizde satışının yasak olmasına rağmen doping amaçlı olarak ülkeye sokulup kullanılması şeklindeki eylemin başta 6197 sayılı Kanunu’nun 40. ve devamı maddeleri yollamasıyla TCK.nun 193.,194. ve sair maddelerinde düzenlenen suça uyması; ayrıca bu yasaklı ve sağlığa zararlı maddenin bir kısım futbolculara bilgileri dışında kullandırılmış olması ile yine dosya kapsamındaki bir çok eylemin adli suç oluşturduğunun anlaşılması nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere dosyanın TFF Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine oybirliği ile (2012/177 EK II K.);

5. E.2013/1

CFS Bağcılar Spor Kulübü futbolcusu Bülent Ortakaya’nın, PFDK’nın 28. 12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/581, K.2012-2013/677 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/1 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya futbolcu Bülent Ortakaya katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca futbolcu Bülent Ortakaya’ya 1 yıl futbolla ilgili her türlü faaliyetten men (hak mahrumiyeti) cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden, itirazın reddine, cezanın onanmasına oyçokluğu ile;

– Futbolcu Bülent Ortakaya tarafından yapılan itiraz reddedildiğinden, yatırılmış bulunan 200.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/9 K.);

6. E.2013/2

Temsilci Fuzuli Tuğrul’un, PFDK’nın 28.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/581, K.2012-2013/677 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/2 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya Temsilci Fuzuli Tuğrul katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi. Dosyaya sunduğu belgeler alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

– PFDK’ca Temsilci Fuzuli Tuğrul’a, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik görülmediğinden, itirazın reddine, cezanın onanmasına oyçokluğu ile;

– Futbolcu Temsilci Fuzuli Tuğrul tarafından tarafından yapılan itiraz reddedildiğinden, yatırılmış bulunan 1.000.-TL harcın Federasyona irad kaydedilmesine oybirliği ile (2013/10 K.);

7. E.2013/6

Fethiye Spor Kulübü futbolcusu Anıl Abanoz ‘nun, PFDK’nın 31.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/319, K.2012-2013/679 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/6 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; talep doğrultusunda 17 Ocak 2013 Perşembe günü saat 14.30’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin futbolcu vekiline tebliğine; PFDK’nın gerekçeli kararının yazılmasının beklenmesine;

8. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*