Tahkim Kurulu Kararları – 17.01.2013

Tahkim Kurulu’nun 17 Ocak 2013 günü (4) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/10

İzmir İl Özel İdare Spor Kulübü’nün, idareci Fuat Koçyiğit ve futbolcu Yüksel Babayiğit ile ilgili AFDK’nın 10.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/751, K.2012-2013/1119 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/10 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

– AFDK’ca İzmir İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcusu Yüksel Babayiğit’e ihraç sonrası hakeme hakemlere sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT’nin 42/1-a ve 14.maddeleri uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakadan men cezası (kırmızı kart gereği 1 maç + 2 maç= 3 maç) verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, futbolcu Yüksel Babayiğit’e verilen cezaya yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

– AFDK’ca; İzmir İl Özel İdare Spor Kulübü idarecisi Fuat Koçyiğit’in müsabaka hakemine yönelik eylemi “hakaret” olarak kabul edilmiş; ancak “hakaret” başlıklı FDT’nin 42/1-b maddesindeki yaptırımların meydana gelen bu eyleme göre çok ağır oluşu, bu haliyle “cezanın öğretici ve disipline edici yönünü” olumsuz etkilemesi göz önüne alındığında bu maddenin değil, FDT’nin “sportmenliğe aykırı davranış” başlıklı 36. maddesinin uygulanması gerektiği” gerekçesi ile Kulüp idarecisinin, FDT’nin36/1-b.maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Disiplin ihlalinin unsurları itibariyle cezasızlık ya da cezada indirim şartlarının olmadığı bir durumda, salt ceza tayini yönünden başka bir normun uygulanması hukuksal olarak hatalı bir yaklaşımdır. Bir yargıcın temel görevi yasayı uygulamak olup mevzuatta yer alan cezanın ağır veya hafif olduğu hususunun gözetilmesi yargı kurumlarının değil yasamanın işidir. AFDK’ca da kabul edildiği üzere, Kulüp idarecinin eyleminin “hakaret” disiplin ihlaline uyduğu açıktır. Bu sebeplerle AFDK’ca, eylemin FDT’nin 36/1-b maddesinde yazılı hükme göre cezalandırılmasına dair kararının kaldırılarak eylemin FDT’nin 42/1-b.maddesinde yazılı hükme göre cezalandırılması gerektiğinin kabulüne; bununla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK’ca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 300.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/11 K.);

2. E.2013/6

Fethiye Spor Kulübü futbolcusu Anıl Abanoz ‘nun, PFDK’nın 31.12.2012 tarihli ve E. 2012-2013/319, K.2012-2013/679 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/6 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya futbolcu Anıl Abanoz ile vekilleri katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, futbolcu vekilinin savunmasında belirttiği üzere; futbolcunun A örneğinde tespit edilen “methylhexaneamine (dimethylpentylamine)” isimli yasaklı maddenin, 2012 yılı Yasaklı Maddeler listesinde “dimethylpentylamine” olarak yer aldığı, buna karşılık Yasaklı Maddeler Listesi’nde yasaklı maddenin diğer adı olan “methylhexaneamine” isminin yazmadığı; ayrıca futbolcunun kullandığı ilacın/ürünün bileşenlerini gösterir etikette de yasaklı maddenin “methylhexaneamine” ve “dimethylpentylamine” olmak üzere her iki adının da yazmadığı; bu haliyle yasaklı madde ihtiva eden ilacı/ürünü kullanan futbolcunun, bu ilacın/ürünün yasaklı madde içerip içermediğinin Yasaklı Maddeler Listesi’nden kontrol imkânının elinden alındığı kabul edilmelidir. Nitekim CAS tarafından verilen 03.10.2012 tarihli Kurtovsky kararında, “methylhexaneamine” etken maddesinin WADA Yasaklılar Listesinde belirtilen maddeler arasında aynı isimle yer almadığı tespit edilerek bu hususun cezada indirime gidilmesi bakımından oyuncu lehine değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir:

“9.5.1 Kurul’un görüşü kapsamında, Kutrovsky lehine yorumlanması gereken durumlar aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

9.51.1 … ilacının etiketinin WADA Yasaklı Maddeler Listesi ile karşılaştırılmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, Kurul nezdinde, anlaşılabilir olmaktan öte, atılması gerekli ve mantıklı ilk adımdır.

9.51.2 Bu doğrultuda ne yapmış olduğu bir tarafa, yapacağı araştırma kapsamında Tanımlanmış Madde’yi WADA Yasaklı Maddeler Listesinde ne yazık ki etikette yazdığı şekilde bulamayacak idi. O nedenle, sorumluluk oyuncudan ziyade (i) Yasaklı Madde Listesinin genel etken maddelere ilişkin yeterli seviyede detay içermesini mümkün kılmamış olması nedeniyle WADA’ya (ki CAS kararları kapsamında ve pazarda birçok örneği olmasına rağmen) ve, (ii) belki de bilerek, maddenin kimyasal adının WADA tarafından listelenen hali ile etikette yer vermemiş olması nedeniyle üreticiye, atfedilmesi gerekmektedir.” (CAS 2012/A/2804 Dimitar Kutrovsky v. International Tennis Federation, 03.10.2012, s.26)

Tüm bu hususlar dikkate alınarak PFDK’ca futbolcu Anıl Abanoz’a TFF Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı’nın 5.1 ve 5.2 maddelerine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 38.2. maddesi uyarınca verilen 2 yıl resmi müsabakalardan men cezasının takdiren 18 ay resmi müsabakalardan men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile (2013/12 K.);

3. E.2013/8

Büyükçekmece Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 14.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/740, K.2012-2013/1135 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/8 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde talep doğrultusunda 24 Ocak 2013 Perşembe günü saat 14.30’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Büyükçekmece Spor Kulübü’ne bildirilmesine;

4. E.2013/9

Öz Trabzonlular Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 15.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/784, K.2012-2013/1139 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/9 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; talep doğrultusunda 24 Ocak 2013 Perşembe günü saat 15.00’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Öz Trabzonlular Spor Kulübü’ne bildirilmesine;

5. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*