Tahkim Kurulu Kararları – 24.01.2013

Tahkim Kurulu’nun 24 Ocak 2013 günü (5) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2013/8

Büyükçekmece Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 14.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/740, K.2012-2013/1135 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/8 numaraya dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya Kulüp Başkan vekili, kulüp yöneticisi ve kulüp antrenörü katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, AFDK’ca Büyükçekmece Spor Kulübü’ne, müsabakada kendisine ait olmayan lisans ile başka bir futbolcu oynatması nedeniyle (3-0) hükmen mağlubiyet cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/13 K.);

2. E.2013/9

Öz Trabzonlular Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 15.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/784, K.2012-2013/1139 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/9 numaraya kayıtlı dosyasında duruşma açıldı. Duruşmaya Kulüp Başkanı ve Kulüp Antrenörü katıldı. Sözlü açıklamaları dinlendi, tutanak altına alındı. Kulüp tarafından CD halinde dosyaya sunulan maddi olaya ilişkin görüntüler izlendi. Yapılan müzakere neticesinde, AFDK’ca Öz Trabzonlular Spor Kulübü’ne takımın sahada futbolcu sayısının 7’nin altına düşmesi nedeniyle (3-0) hükmen mağlubiyet cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/14 K.);

3. E.2013/13

Bursa Spor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın, PFDK’nın 19.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/595, K.2012-2013/693 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/13 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. İtiraz konusu olayla ilgili yayınlanmış müsabaka görüntüleri yanında yayıncı kuruluştan alınan ek görüntüler izlendi. Yapılan müzakere neticesinde;

PFDK’nın 25.10.2012 tarihli ve E.2012-2013/248, K.2012-2013/281 sayılı kararı ile Bursa Spor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ve 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu cezanın Tahkim Kurulu’nun 27.10.2012 tarihli ve E.2012/219, K. 2012/230 sayılı onama kararı ile kesinleştiği; aynı eylemin aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirilmiş olduğu anlaşılmakla, olayda FDT’nin tekerrüre ilişkin 12/1.maddesi uygulanmak suretiyle ceza tayin edilmesi gerekirken PFDK’ca bu husus gözetilmeksizin ceza verilmiş olması uygun görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK’ca Bursa Spor Kulübü teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ve 10.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliğiyle (2013/15 K.);

4. E.2013/14

Murat Arıkaner’in Kurulumuza verdiği 01.11.2012 tarihli dilekçesi okundu. Dilekçe ekinde 200.-TL harç yatırıldığını gösteren makbuzun ekli olduğu görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; dilekçenin konusu itibariyle Kurulumuzun 27.06.2008 tarihli, E.2008/211, K.2008/208 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği anlaşıldığından, bu çerçevede yapılan incelemede olayda yargılamanın iadesi şartlarının mevcut olmaması nedeniyle Murat Arıkaner tarafından yapılan talebin usul yönünden reddine oybirliği ile (2013/16 K.);

5. E.2013/11

Kasımpaşa AŞ’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 09.01.2013 tarih ve 20 sayılı toplantısında aldığı karara karşı başvurusuna ilişkin Kurulumuzun E.2013/11 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Başvurunun süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, taraf teşekkül ettirilerek Kasımpaşa AŞ’nin başvuru dilekçesinin bir nüshasının toplantı tarihi olan 31.01.2013 tarihinden önce cevaplandırılmak üzere TFF Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine; Kasımpaşa AŞ’nin talebi doğrultusunda 31 Ocak 2013 Perşembe günü saat 14.30’da duruşma açılmasına, duruşma gün ve saatinin Kasımpaşa AŞ vekiline ve TFF Genel Sekreterliği’ne bildirilmesine, dosyanın incelemeye alınmasına;

6. E.2013/12

Ovacık Gençlik ve Spor Kulübü’nün, AFDK’nın 14.01.2013 tarihli ve E. 2012-2013/783, K.2012-2013/1131 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2013/12 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, 200.-TL harcın yatırıldığı görüldü.

Yapılan müzakere neticesinde; Ovacık Gençlik ve Spor Kulübü Kurulumuza verdiği itiraz dilekçesinde AFDK kararının tamamına itirazda bulunduklarını belirtmekle birlikte tek bir cezaya itirazı kapsayacak surette 200.-TL harç yatırmış oldukları anlaşıldığından, Kulübe müzekkere yazılarak; AFDK’nın 14.01.2013 tarihinde verdiği kararında bahsi geçen kişilerden hangisinin cezasına itiraz ettiğine dair 5 günlük kesin süre içinde açıklama yapmasının istenmesine;

7. E.2011/126

Bucaspor Kulübü’nün, futbolcu Eduardo Fernandes Pereira Gomes ile arasındaki ihtilafa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.03.2011 tarih ve E.2011/27, K.2011/142 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itirazla ilgili E.2011/126 numaraya kayıtlı dosyada FIFA Oyuncuların Statüsü Kurulu tarafından henüz bir karar tesis edilmediği anlaşılmakla kararın beklenmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu


Kaynak :www.tff.org Resmi siteden Alintidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*